Спецификација предмета
Назив предмета Примењена статистика
Акроним 13Д081ПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Меркле
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Вероватноћа и статистика минимално на нивоу 15-часова предавања
Циљ предмета Упознавање са стандардним и специфичним методама статистичке обраде података и резултата мерења, са посебним освртом на примене у акустици. По завршетку курса студент ће бити оспособљен за рад  на програмском језику “Р” уз разумевање процедура и значења добијених резултата. Биће у могућности да анализира једнодимензионалне и вишедимензионалне податке, да корсти различите методе у зависности од величине узорка.
Исход предмета Студент ће моћи да користи стечена знања у раду са конкретним подацима и да примени стандардне статистичке процедуре.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Представљање података. Мере локације и расејања. Вероватноћа, случајне променљиве. Нормална расподела. Коефицијент корелације. Линеарна регресија. Оцене параметара. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. Неки посебни методи.
 

 

Литература

1 Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао Београд 2016,
2 D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторска настава, семестрални рад, класични испит
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 70
Практична настава Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари 30