Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Odabrana poglavlja iz matematike 2
Akronim 13E081OPM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) prof. dr Milan Merkle
Nastavnik/saradnik (za vežbe) prof. dr Milan Merkle
Danijela Brankovićmast. mat, asistent
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 2 Status predmeta izborni
Uslov Matematika 1
Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa nekim matematičkim pojmovima i činjenicama koji predstavljaju dalju nadogradnju sadržaja kurseva matematike 1 i 2. Osposobljavanje studenata za uspešno korišćenje matematičkog aparata u ostalim stručnim predmetima.
Ishod predmeta Student će lako prepoznavati probleme u stručnim predmetima i primenjivati stečeno znanje, posebno iz diferencijalnog i integralnog računa. Student će biti sposoban da analizira osnovne osobine funkcija koje se pojavljuju pri matematičkom modelovanju odgovarajućih problema .
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kvantifikatorski račun prvog reda. Metrički prostori i konvergencija. Razni tipovi i primene diferencijalnih jednačina. Diferencne jednačine i primene. Primena diferencijalnog računa i analitičkih osobina polinoma na numeričko rešavanje jednačina. Računarski alati u integralnom računu i drugim oblastima matematike.
Grafovi i matrice: primene na rešavanje sistema linearnih jednačina. 

 

 

 

 

 

Literatura
1 Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I – Algebra VIII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.,
2 Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Malešević B., Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre I, II; Akademska misao, Beograd, 2004
3 Milan Merkle: Matematička analiza – teorija i hiljadu zadataka – za studente tehnike, treće dopunjeno i izmenjeno izdanje Akademska misao, Beograd 2015
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe na tabli, diskusije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 25 Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 25