13M081MAST – OSNOVNI PODACI O PREDMETU

O predmetu:  Ovaj predmet je nastavak predmeta Verovatnoća i Statistika sa druge godine osnovnih studija. Dok je u pomenutom predmetu bila više zastupljena Verovatnoća kao teorijska podloga Statistike, u ovom predmetu se stiču znanja iz statistike, sa pogledom na primene u problemima estimacije, detekcije, klasifikacije i testiranja hipoteza, primenom klasičnih frekvencionističkih metoda kao i Bajesovske paradigme. Posebna pažnja je posvećena konkretnim primenama u raznim oblastima.

Nastava: Predavanja 3 časa nedeljno, vežbe 1 čas nedeljno. Prolećni semestar.
Nastavnici:  Prof. dr Milan Merkle , dr. Bojana Mihailović
Udžbenik:  

  1.  Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike,  4.  izdanje –  Akademska Misao 2016
  2.  D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
  3. Milan Merkle, Matematička statistika, skripta

Gradivo: Drugi deo udžbenika [1]  (glave 7-14), izabrani delovi iz [2] i [3] (studenti dobijaju  udžbenik [2]  u elektronskom obliku i [3]  u papiru).  Poželjan, ali ne obavezan preduslov je da su studenti  slušali predmet Verovatnoća i Statistika na osnovnim studijama.
Ocenjivanje:  Studenti mogu da biraju izmedju dve opcije:

  1. Semestralni rad  30 poena + klasičan pismeni ispit 70 poena;
  2. Semestralni rad sa zahtevnijom temom 70 poena +usmeni ispit 30 poena.

Studenti koji izaberu opciju b) mogu da rade master rad sa istom temom koju su izabrali za semestralni rad, uz dopune novim materijalima.

Neke teme za semestralne i master radove videti  ovde .  Studenti takođe mogu da predlože teme u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Slajdove sa predavanja možete naći ovde