TEME ZA MASTER I SEMESTRALNE RADOVE

Uslov za izradu master rada je upisan  predmet  13M081MAST (Matematička statistika)

  • Tema se može izabrati  za semestralni rad , diplomski rad ili  master – razlika je u obimu  
  • Sve teme zahtevaju simulaciju uz upotrebu softvera po izboru. 
  • Studenti takođe mogu da predlože teme, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.
  • Naslovi ukazuju samo na oblast teme, detalji se razradjuju u dogovoru sa studentima.

 
STATISTIČKE FUNKCIJE DUBINE  I PRIMENE U VELIKIM PODACIMA (BIG DATA)
ANALIZA  VREMENSKIH SERIJA U FINANSIJSKOJ MATEMATICI
GENERISANJE SLUČAJNIH BROJEVA: KLASIČNE I NOVE METODE
BAJESOVSKA STATISTIKA I PRIMENE
METOD NAJMANJIH KVADRATA I REGRESIJA SA PRIMENAMA  NA REALNE PODATKE
NORMALNA RASPODELA: ISTORIJA,PRIMENE, SIMULACIJA  (ista tema se može raditi sa drugom raspodelom, npr eksponencijalnom, Puasonovom, Studentovom, Hi kvadrat itd…)
ENTROPIJA U FIZICI I STATISTICI
OCENE MAKSIMALNE VERODOSTOJNOSTI I BAJESOVSKE ITERACIJE  sa primenama
BELI ŠUM I BRAUNOVO KRETANJE  
KONVEKSNOST I JENSENOVA NEJEDNAKOST U STATISTICI
MAKSIMALNA VERODOSTOJNOST I MINIMALNI HI KVADRAT: simulacija i poređenje